dimecres, 9 d’abril de 2008

Full càcul (primera aproximació)

La distribució de cel·les, on pode inserir dades numèriques, ens permet realitzar operacions aritmetiques. Multiplicació (mitjançant l'*), divisió (amb /) i evidentment suma i resta (+/-).
Amb la distribució en cel·las numerades entre lletres i numeros, s'anomenen les caselles. Per tan, inserir una formula és tan senzill com seleccionar el contigut de dos o més cel·les i en un altre aplicar la formula desitjada. De l'estil:

=E2+A1 (sempre amb = a l'inici)

Un altre truc a tenir en compte, per tal d'aplicar la mateixa formula en la resta de caselles, és tan simple com seleccionar i arrosegar.