dimecres, 9 d’abril de 2008

Els gràfics del full de càlcul

Hi ha diferents tipus de gràfics disponibles al full de càlcul. Sectorial, de barres, de línies, de xarxa... Tots ells són disponibles mitjançant una petita tecla en forma de gràfica de sectors. Un cop seleccionat l'espai desitjat, l'opció següent és escollir el tipus de gràfica. En funció de les dades de les que disposis (per exemple, en el cas de ser dades bancaries o econòmiques, podria emprar-se un tipus de barres. Per a resultats electorals, sectorial... etc.)
Les dades per a realitzar les gràfiques han de ser prèvies. Es a dir, operacions ja realitzades en el mateix full. Amb aquestes dades (percentatges, mitjanes, aproximacions...) n'elaborarem els gràfics.
Com? un cop seleccionat el Procés per a la creació de la gràfica, el mateix Procés ens demana les dades que únicament hem de seleccionar el tipus d'operació que desitgem fer.

Full càcul (primera aproximació)

La distribució de cel·les, on pode inserir dades numèriques, ens permet realitzar operacions aritmetiques. Multiplicació (mitjançant l'*), divisió (amb /) i evidentment suma i resta (+/-).
Amb la distribució en cel·las numerades entre lletres i numeros, s'anomenen les caselles. Per tan, inserir una formula és tan senzill com seleccionar el contigut de dos o més cel·les i en un altre aplicar la formula desitjada. De l'estil:

=E2+A1 (sempre amb = a l'inici)

Un altre truc a tenir en compte, per tal d'aplicar la mateixa formula en la resta de caselles, és tan simple com seleccionar i arrosegar.